schoorsteenstukDe Stichting Interieurs in Fryslân bevordert de kennis, kunde en zorg van en voor interieurs - in de brede zin van het woord - in Fryslân.

De Stichting verwezenlijkt haar doel onder meer door:

- Het inventariseren en documenteren van waardevolle interieurs in Fryslân;
- Het (laten) verzorgen, en openbaren van onderzoek op het gebied van interieurs in Fryslân door publicaties en presentaties;
- Het verspreiden van kennis door een zo breed mogelijk publiek en overheden te informeren over de rijkdom, diversiteit en culturele waarde van interieurs in Fryslân;
- Het zo nauw mogelijk samenwerken met particulieren, met overheden en met organisaties die een verwante doelstelling hebben.

noodzaak

Er is de laatste jaren ook in Fryslân in toenemende mate aandacht voor historische interieurs. Dat betekent echter niet dat het behoud van dit bijzondere deel van het Friese erfgoed gegarandeerd is. Integendeel. Ook Friese interieurensembles staan onder druk. Soms worden ze slachtoffer van functiewijzigingen en fusies, zoals bij vrijkomende kerken, stad- en gemeentehuizen het geval is, in andere gevallen worden ze verwijderd of aangepast omdat ze simpelweg niet (meer) heten te voldoen aan hedendaagse eisen van comfort, esthetiek en functionaliteit.

Sinds januari 2012 is het voor overheden bovendien moeilijker geworden om zicht te hebben en te houden op wat er met en in interieurs van beschermde monumenten gebeurt: de staatssecretaris van OCW heeft met ingang van die datum de meldingsplicht voor veel werkzaamheden in en aan Rijksmonumenten laten vervallen. Particulieren zijn dus niet meer verplicht voor elke wijziging die zij in of aan hun monument wensen aan te brengen, melding te doen. Alleen waar de wijziging de monument- en cultuurhistorische waarden raakt, is melding nog verplicht. Maar welke eigenaar weet waar de interieurwaarden van zijn monument precies in gelegen zijn? Informatie over (historische) interieurs is gebrekkig ontsloten en ook gemeenten – het loket voor monumenteneigenaren- kunnen op deze vragen vaak geen antwoord op geven, waardoor anticiperen lastig is. Kortom: overzicht en inzicht ontbreken geheel.

De groeiende aandacht voor erfgoed en interieurs biedt echter kansen. Door onderzoek naar de Friese interieurgeschiedenis, inventarisatie, publicatie en het bieden van een forum voor iedereen die iets op dit gebied te melden heeft, kan het draagvlak voor zorg en behoud van dit onderdeel van de collectie Fryslân worden vergroot.

samenwerking

Door middel van in samenwerking met andere partijen in de vorm van deelprojecten uitvoeren van inventarisatie en selectie van waardevolle Friese interieurs, het schrijven van gerichte artikelen, het inrichten van presentaties en het uitgeven van een eindpublicatie streeft de stichting naar het ontsluiten van kennis over het Friese interieur en daarmee naar een grotere bewustwording op het gebied van historische interieurs.

Het primaire doel van de Stichting interieurs in Fryslân is het bevorderen van bewustzijn van de waarde van (historische) interieurs en het kweken van belangstelling hiervoor, zodat keuzes in behoud en beheer verantwoord gemaakt kunnen worden. De basis van het project is de ambitie om uiteindelijk tot een provinciedekkende inventarisatie van waardevolle interieurs te komen.

Het werkterrein van het project is geografisch duidelijk afgebakend: het betreft interieurs binnen de grenzen van de provincie Fryslân. Het accent ligt vooreerst op de wereldlijke interieurs. Niet alleen aan de vaste onderdelen van het interieur, maar ook aan bijzondere interieurensembles (roerende voorwerpen in hun oorspronkelijke onroerende omgeving). Ook zal aandacht worden besteed aan meubels en andere voorwerpen die mede het uiterlijk en het gebruik van Friese interieurs bepaalden. Het tijdskader wordt ruim opgevat: de twintigste eeuw zal ruim aan bod moeten komen. Immers: ook en juist hier zijn de kennislacunes groot.

De ambitie van de Stichting is om een bijdrage te leveren aan vergroting van het draagvlak voor bescherming en behoud van waardevolle interieurs. De focus van de Stichting ligt dus niet op verwerving of op de instandhouding zelf. Door te inventariseren, te onderzoeken en te laten zien wat er (nog) is, ontstaat bewustzijn bij een breder publiek en kan draagvlak ontstaan bij beleidsverantwoordelijken.